Privacyverklaring

Identiteit en contactgegevens onderneming:

NaamLease’m (een handelsnaam van MKB Lease B.V.)
VestigingsadresSiliciumweg 4, 3812 SX  AMERSFOORT
KvK inschrijvingsnummer30056776
Telefoonnummer033 – 7507777
E-mailadresinfo@leasem.nl

Inleiding  |  Waarom deze privacyverklaring?
Lease’m hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lease’m houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten betreffende jouw persoonsgegevens, jou hierop wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen hebt, neem dan contact met ons op via de hierboven genoemde contactgegevens.

Inhoud Privacyverklaring

 1. Rechtsgrond en doeleinden verwerking persoonsgegevens  |  Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
 2. Derden als ontvanger persoonsgegevens  |  Met welke categorieën bedrijven delen wij jouw persoonsgegevens?
 3. Binnen de EU  |  Verstrekken wij persoonsgegevens buiten de EU?
 4. Bewaartermijnen  |  Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?
 5. Beveiliging  |  Op welke wijze beschermen wij jouw persoonsgegevens?
 6. Rechten van de betrokkene  |  Wat zijn jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens?
 7. Klachten  |  Wat kun je doen als je een klacht hebt over onze gegevensverwerking?
 8. Vragen  |  Wat kun je doen als je een vraag hebt over deze Privacyverklaring?

1. Rechtsgrond en doeleinden verwerking persoonsgegevens  |  Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Onze grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst. Wij verwerken jouw persoonsgegevens dus uitsluitend indien en voor zover deze nodig zijn om de overeenkomst die we met elkaar hebben gesloten, te kunnen uitvoeren. Gegevens die we hiervoor niet nodig hebben worden niet verwerkt.

1.1 Van wie en wanneer verwerken wij persoonsgegevens? 

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens als wij een leasecontract met jou hebben gesloten of gaan sluiten.
 • Vraag je bij ons, online of offline, een offerte aan? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens, voor zover dit relevant is voor het uitbrengen van een offerte in jouw specifieke situatie en voor zover deze persoonsgegevens dan nog niet bij ons bekend zijn.
 • Stelt je ons online of offline een vraag? Ook dan verwerken wij jouw persoonsgegevens, voor zover dit relevant is voor het beantwoorden van jouw vraag en voor zover deze persoonsgegevens nog niet bij ons bekend zijn.

1.2 Welke gegevens verwerken we?

1.2.1 Basisgegevens
Voornaam, voorletters, achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
1.2.2. Aanvullende gegevens
Indien wij een leaseovereenkomst met elkaar sluiten kunnen wij de volgende aanvullende gegevens verwerken: Geboortedatum, inkomensgegevens, bankgegevens, hypotheek/huurgegevens, zakelijke functie, handtekening, kopie ID (excl. pasfoto en BSN), rijbewijsnummer, kenteken(s) gebruikte leaseauto(’s).

1.3 Uitsluiting verwerking (bijzondere) persoonsgegevens

In het volgende overzicht geven we aan welke persoonsgegevens we in ieder geval nooit verwerken (en dus ook niet delen met derde partijen):

De volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken we nietWaarom doen we dat niet?
Persoonlijke voorkeurenPersoonlijke voorkeuren zijn niet van belang voor het uitvoeren van de leaseovereenkomst, dus zullen wij deze nooit verwerken in onze database.
PasfotoOm de kans op identiteitsfraude via onze data zo klein mogelijk te maken slaan wij geen herkenbare pasfoto op.
Burgerservicenummer (BSN)Om de kans op identiteitsfraude via onze data zo klein mogelijk te maken slaan wij geen burgerservicenummer op.

2. Derden als ontvanger persoonsgegevens  |  Waarom delen wij jouw persoonsgegevens met derden?
De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken wij aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij kunnen bovendien derden (verwerkers/verantwoordelijken) inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Met deze partijen maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

3. Binnen de EU  |  Verstrekken wij persoonsgegevens buiten de EU?
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU of die gegevens buiten de EU opslaan.

4. Bewaartermijnen  |  Hoe lang blijven persoonsgegevens bewaard?
Lease’m bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. In de meeste gevallen hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

5. Beveiliging  |  Op welke wijze beschermen wij jouw persoonsgegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Lease’m van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en gehouden aan daar op gerichte protocollen en instructies.

6. Rechten van de betrokkene  |  Wat zijn jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens?
Je hebt recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Tevens heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf, of in opdracht van jou, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

7. Klachten  |  Wat kan je doen als je een klacht hebt over onze gegevensverwerking?
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem hierover dan direct contact met ons op. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Vragen  |  Wat kan je doen als je een vraag hebt over deze Privacyverklaring?
Heb je na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens die bovenaan deze verklaring staan.


Download Privacyverklaring Lease’m als PDF

Heb je een vraag?

Bel een leasespecialist (werkdagen 08.00-17.30 uur) of e-mail naar info@leasem.nl